Задължително ли е да се подават декларации за придобит имот?

имот

според българското законодателство придобиването на недвижим имот се декларира съобразно Закона за местните данъци и такси. Независимо от това дали се касае за новостроящ се обект или такъв, който вече е въведен в експликация е необходимо да се предостави нужната документация, която удостоверява правата ви върху имота както и ангажимента ви за плащане на данъци. Подаването на декларация за придобит имот е задължително освен в случаите, когато Агенцията по вписванията не подават по служебен ред данни за настъпване на ново обстоятелство директно към общините, където се намира имота.

Срокове за деклариране

Без значение от вида на имота новия собственик е нужно да подаде в срок от 2 месеца информация, която касае направената придобивка. Това е от значение от гледна точка на това, че се касае за данни, които се отнасят до облагането на имота с годишен данък върху недвижимото имущество.

Често обаче от незнание или липса на опит новите стопани допускат грешки. А това от своя страна идва да покаже, че е по-добре да бъде използвана административна услуга, при която се извършва подробно попълване на документите, които следва да бъдат подадени в отдел административно обслужване на съответната община. Със сигурност е важно да се отчете и факта, че това се отнася не само до физическите, но и юридическите лица. Особеното при фирмите е, че тук задължително счетоводителя завежда в инвентарните книги новите имоти, съобразно изискванията на Закона за счетоводството.

Препоръчително е да се използват професионални услуги за попълване на декларации за придобит имот, тъй като:

 • Пестите време;
 • Не се допускат грешки;
 • Подадената информация е коректна и вярна;
 • Не рискувате да отнесете глоба заради ненавреме подадена или с невярно съдържание декларация.

Символични са тарифите, които се прилагат за такъв тип услуги и реално това е една от причините се повече нови собственици да избират да приложат точно такъв начин за подаване на декларация за придобит имот.

Изключения

придобиване на имот

Както при всички случаи така и тук има някои изключения, при които не е задължително да се попълва и подава въпросната декларация. Това са:

 • При подаване на информация за придобит имот по служебен път;
 • За имоти, чиято данъчна цента е до 1680 лв;
 • Земеделски земи и гори. При наличие на постройки в имотите за същите се подават съответните изискуеми декларации.

Разбира се, че е добре да използвате консултантски услуги, които да ви съдействат с изготвянето на декларациите. За самото подаване имайте предвид, че се извършва лично или чрез упълномощен представител. Плащането на изчисления данък се извършва до края на март на следващата календарна година. Изчисляването на размера на данъка се определя по ставка, която е различна за всяка една община и зависи от спецификата на имота.

Какво е данъчно задължено лице?

Според разпоредбите на чл. 11 от ЗМДТ като данъчно задължени се определят лицата, които:

 • Са собственици на недвижимия имот;
 • Ползвател, ако има учредени вещни права за ползване на конкретния имот;
 • Собствени на сграда, която е построена върху имот, който е общински или държавен;
 • Физическо или юридическо лице, което управлява държавен или общински имот;
 • Концесионер, на който е учредено вещно ползване на имот и други.

Всички данни, които имат отношение към попълването на декларацията и нейното подаване следва да бъдат предоставени на счетоводната или правна фирма, която предоставя такива услуги. Има няколко важни неща, които се вписват  в документа и се налага спазването на конкретна процедура относно придобито право на ползване и владеене на недвижим имот.

Подаването на декларация в двумесечен срок се отнася до:

 • Придобиване;
 • Преустройства или съществена промяна по отношение на предназначението на имота;
 • Настъпване на друго обстоятелство, което има отношение към определянето на платимия данък;
 • При предявяване на промяна в данъчната тарифа и ползване на облекчения в случай, че имота е неизползваем;
 • При право на собственост, което е разделено между няколко лица;
 • Придобиване на имуществото по наследство и други.

Има специфични неща, с които не всички потребители са запознати. Безспорно ролята на прилагането на услуга за попълване на декларация за придобит имот е удобно решение  случай, че не сте запознати с всички детайли на процедурата. С този тип административни дейности си спестявате доста време и усилия, нерви и допълнителни разходи.

Служебно се създава партида за наследник на имот в случай на изтекли 6 месеца от смъртта на собственика. Също така няма условие за подаване на данни за сгради, които са новопостроени след 31.12.2019 г.

С отпадане на някои случаи, в които не се подава данъчна декларация не отпада задължението на собственика да заплаща съответната данъчна тарифа. Тя се изчислява по Закона за местните данъци и такси и е дължима до края на м. март. В някои общини са предвидени и отстъпки за лица, които заплащат данъка преди този срок.